Het Geweide Hof

Piet van Zanten
Regio:

Adres gegevens

Geweideweg 7
9798 TA Garmerwolde

Het Geweide Hof

Omstreeks 1840 vestigde Pieter Jansz van Zanten zich als landbouwer op de boerderij aan de Geweideweg te Garmerwolde. Tot 1968 is de boerderij altijd in exploitatie geweest als gemengd bedrijf, dat wil zeggen akkerbouw en veeteelt. Daarna is het bedrijf als akkerbouwbedrijf voortgezet. Eind 1998 is het bedrijf overgeschakeld naar de biologische productiemethode en sinds 2002 volledig gecertificeerd.

Tevens heeft in 1999 aanleg plaats gevonden van akkerranden, in het kader van het akkerrandenbeheerprogramma voor “witte gebieden”. Deze akkerranden hebben tot doel flora en fauna op deze stroken te stimuleren. Ook werd in 1999 begonnen met de invoering van een geheel ander bouwplan met het doel te komen tot een ruime vruchtwisseling wat aansluit bij de biologische productiemethode. Het huidige bouwplan omvat dan ook een tiental verschillende gewassen, bestaande uit granen, zaden en peulvruchten. Aardappelen en suikerbieten zijn uit het bouwplan verdwenen, omdat de grondsoort (zware klei) zich niet of minder goed leent voor rooivruchten.

De gewassen die geteeld worden zijn zomertarwe, wintertarwe, haver, rogge, luzerne en mosterd. Daarnaast zijn er kleine percelen met oude tarwerassen zoals bijvoorbeeld spelt (op het bedrijf  kan o.a. spelt worden gepeld). Ook worden er sommige jaren peulvruchten verbouwd, zoals groene erwten, kapucijners en strogele bonen.

Het Geweide Hof levert niet direct aan de consument. Gelukkig onderhoudt onze groenteboer Pieter Bosma nauwe banden met Piet van Zanten. Daarom koopt hij voor ons de peulvruchten in en zal Bosma ze verpakken en leveren.