Algemene Voorwaarden

De Streekboer

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.destreekboer.nl en alle onderliggende sites

(bijv. www.nieuwehorne.destreekboer.nl)

 1. Voorwerp

1.1 Deze algemene voorwaarden beogen de voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van

de site www.destreekboer.nl (hierna: de “Site ”) en alle onderliggende sites, zoals bijvoorbeeld

www.nieuwehorne.destreekboer.nl (hierna: “onderliggende sites”) te regelen, alsook de rechten

en verplichtingen van de partijen die op de site met elkaar in contact worden gebracht of die de

erop aangeboden diensten gebruiken (hierna: de “Diensten ”) te regelen.

1.2 De Site is een marktplaats waar de internetgebruikers communities kunnen creëren,

beheren, met informatie verrijken en/of lid ervan kunnen worden (hierna: de „Verzamelpunten”),

met het oog op de aankoop verkoop van voedingsmiddelen of alle andere gebruikelijke

consumptiegoederen (hierna: de „Producten ”). Een verzamelpunt is een community met:

enerzijds de leveranciers van Producten van een bepaald geografisch gebied, die Producten die

zijzelf of andere producenten produceren rechtstreeks te koop aanbieden aan de Consumenten

van dit gebied (hierna: de „Producenten ”), en anderzijds de Consumenten van dit geografisch

gebied die bij de verzamelpunt ingeschreven zijn om van de aanbiedingen van de Producenten

te kunnen profiteren (hierna: de „Consumenten ”). Een verzamelpunt wordt gecreëerd en

ontwikkeld op initiatief van een internetgebruiker die zorgt voor het beheer en de animatie

(hierna: de „Beheerder ”). De Beheerder is eveneens belast met de organisatie van de door het

verzamelpunt georganiseerde verkopen (hierna: de „Verkopen ”), alsook de coördinatie van de

afgifte door de Producenten aan de Consumenten van de bestelde Producten, welke plaatsvindt

op een door de Beheerder bepaalde datum. Ook internetgebruikers die op de Site surfen

(hierna: „Gewone Bezoeker ”) of zich inschrijven zonder echter lid te worden van een bepaald

verzamelpunt (hierna: een „Ingeschreven Gebruiker ”) kunnen van de Diensten gebruik maken.

De Gewone en Ingeschreven Bezoekers worden verder samen aangeduid als de “Bezoekers “.

De Bezoekers, Consumenten, Producenten en Beheerders worden hierna samen aangeduid als

de „Gebruikers ”. De in artikel 2 omschreven Vennootschap (hierna: de „Vennootschap ”)

exploiteert het platform, werkt de instrumenten en de technische middelen uit om de

Consumenten met de Producenten in contact te brengen en herbergt de aanbiedingen van

laatstgenoemden, alsook de door de Gebruikers aangemaakte inhoud.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk en kunnen te allen tijde worden

geprint via een directe internetlink op de homepage van de Site. De algemene voorwaarden

worden vervolledigd met de bijzondere gebruiksvoorwaarden die uitsluitend gelden voor de

1

Producenten en de Beheerders en die deze algemene voorwaarden

vervolledigen. Bij tegenstrijdigheid hebben zij voorrang boven de

algemene voorwaarden.

1.4 Inzake de elektronische portefeuilles die in het kader van de Diensten zijn uitgewerkt

(hierna: de „Elektronische Portefeuilles ”), worden de Gebruikers uitdrukkelijk ervan in kennis

gesteld en aanvaarden de Gebruikers dat zij worden beheerd door een op de Site

geïdentificeerde vennootschap die is goedgekeurd als een instelling voor elektronisch geld

(hierna: de „Betalingsdienst ”). De Gebruikers sluiten door aanvaarding van de algemene

voorwaarden van de Betalingsdienst via het aankruisen van een vakje, rechtstreeks een

overeenkomst met de Betalingsdienst inzake de inrichting van deze Elektronische portefeuilles.

In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de

Betalingsdienst enerzijds en de algemene en/of bijzonder voorwaarden van de Vennootschap

anderzijds, hebben laatstgenoemde voorrang, behoudens indien de wet de toepassing van de

algemene of bijzondere voorwaarden van de Betalingsdienst oplegt.

 1. Exploitant van de Site en van de Diensten, SB ondersteuning

2.1 De Site en de Diensten worden geëxploiteerd door de V.O.F. SB ondersteuning,

vereenvoudigde vennootschap op aandelen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

van Koophandel onder nummer 62278002, gevestigd aan de De Kastlein 27, 8411KB te

Nieuwehorne (Nederland), op de Site regelmatig aangeduid als de “Beginpunt” en in deze

Algemene Voorwaarden als «de Vennootschap».

2.2 De Vennootschap kan via de volgende adresgegevens worden bereikt: Postadres: JTS, De

Kastlein 27, 8411KB te Nieuwehorne (Nederland), telefoon: +31 6 52 26 69 89. E mailadres:

info@destreekboer.nl

 1. Toegang tot de Site en de Diensten

3.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en verbintenissen in verband met de in

Nederland gelegen Verzamelpunten. De Consumenten en de Producenten kunnen zich bij een

verzamelpunt inschrijven die niet in het land van de woonplaats gelegen is. In een dergelijk

geval zijn zij onderworpen aan de algemene voorwaarden, en indien toepasselijk de bijzondere

voorwaarden die gelden in het land waar de betrokken verzamelpunt gelegen is.

3.2 Onder het in artikel 3.1 voorziene voorbehoud zijn de Site en de Diensten toegankelijk:

Voor alle natuurlijke persoon die over de volledige rechtsbekwaamheid beschikken om zich op

grond van deze algemene voorwaarden te verbinden: een natuurlijke persoon die niet volledig

rechtsbekwaam is, mag niet toetreden tot de Site en de Diensten zonder toestemming van zijn

2

wettelijke vertegenwoordiger. Voor rechtspersonen die handelen via

een natuurlijk persoon die beschikt over de nodige

rechtsbekwaamheid om in naam en voor rekening van de

rechtspersoon een overeenkomst te sluiten.

 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1 Voor zowel Gewone Bezoekers die niet op de Site ingeschreven zijn als Gebruikers

resulteert het gebruik van de Site in de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zonder

beperking of voorbehoud. De Gebruiker commiteert zich, door inschrijving, ook automatisch aan

de financiëleen

leveringsvoorwaarden.

4.2 De aanvaarding van deze voorwaarden is altijd volledig en geheel. Een toetreding onder

voorbehoud geldt als nietig en onbestaande. Een Gebruiker die niet aanvaardt om gebonden te

zijn door deze algemene voorwaarden mag niet tot de Site toetreden noch de Diensten

gebruiken.

4.3 In het geval van een geschil aanvaarden de Gebruikers dat de voorlegging door de

Vennootschap van de registraties van het gebruik van de Site op de servers, en met name van

het wachtwoord van de Gebruiker als bewijs gelden.

 1. Inschrijving

5.1 De inschrijving van een Bezoeker kan spontaan gebeuren of op uitnodiging van een

Gebruiker of de Vennootschap. Hij wordt dan een Ingeschreven Bezoeker. Wanneer hij een

verzamelpunt heeft gekozen volgens de in artikel 6 voorziene modaliteiten, wordt de

Ingeschreven Bezoeker Lid. De Ingeschreven Bezoeker, die al dan niet Lid geworden is, kan

bovendien een kandidatuur indienen om Beheerder of Producent te worden volgens de in de

bijzondere gebruiksvoorwaarden voorziene modaliteiten.

5.2 De inschrijving als Ingeschreven Bezoeker gebeurt op de Site via een daartoe voorzien

formulier. Het is gratis. De Bezoeker moet alle verplichte velden invullen. Met een onvolledige

inschrijving kan geen rekening gehouden worden. Deze inschrijving resulteert automatisch in de

opening van een account op naam van de Ingeschreven Bezoeker waarmee deze toegang krijgt

tot een configuratiepagina van zijn account (hierna: de „Configuratiepagina ”) onder de vorm en

de technische middelen die de Vennootschap het meest nuttig acht.

5.3 De Gebruiker garandeert dat alle verstrekte gegevens in het inschrijvingsformulier exact,

actueel en eerlijk zijn en geen bedrieglijke informatie bevatten. Hij verbindt zich ertoe om zijn

gegevens in de Configuratiepagina aan te passen bij wijzigingen, zodat zij altijd met

3

bovenbedoelde criteria overeenstemmen. De Gebruiker is bij

uitsluiting verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse

schade die hij kan ondervinden bij gebreke van actualisering van

deze gegevens, waarvoor hij alleen alle gevolgen draagt. De

Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de bij de creatie of de aanpassing van de

Configuratiepagina ingegeven gegevens als bewijs van zijn identiteit gelden. De ingegeven

informatie bindt hem vanaf de inschrijving en gedurende de volledige duur van het gebruik van

de Site. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te allen tijde te controleren of de

geleverde gegevens correct zijn en om het even welk document of bijkomende informatie te

vorderen. De Gebruiker verbindt zich ertoe onverwijld op dit verzoek in te gaan.

5.4 Voor toegang tot de Configuratiepagina moet gebruik worden gemaakt van een user ID en

een wachtwoord naar keuze van de Gebruiker. Hij kan deze te allen tijde tijdens het gebruik van

de Site wijzigen. Hij is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwelijke

karakter van de user ID en het wachtwoord. Hij moet de Vennootschap onverwijld contacteren

via de in artikel 2.2 hierboven gemelde contactgegevens in het geval van diefstal, verlies,

verduistering of ongeoorloofd gebruik van de user ID’s of indien hij merkt dat zijn rekening

zonder dat hij het wist werd gebruikt. Hij kent aan de Vennootschap het recht toe om alle

passende maatregelen in een dergelijk geval te nemen.

5.5 De gebruiker verbindt zich ertoe om de Diensten persoonlijk te gebruiken en aan geen

enkele derde toe te staan om deze in zijn plaats of voor zijn rekening te gebruiken, tenzij hij de

volledige verantwoordelijkheid ervan op zich neemt. Het is hem niet toegestaan om meerdere

rekeningen te creëren.

 1. Keuze van een verzamelpunt

Zodra de Ingeschreven Bezoeker zich heeft ingeschreven, biedt de Vennootschap hem een

reeks Verzamelpunten aan in de buurt van de postcode of het adres dat hij bij zijn inschrijving

heeft aangegeven. Het kan zijn werkplek, zijn woonplaats of elke andere plaats naar zijn keuze

betreffen. Indien in de buurt één of meerdere Verzamelpunten bestaan, wordt de Ingeschreven

Bezoeker uitgenodigd om zich in de Verzamelpunten van zijn keuze in te schrijven, met een

maximum van drie Verzamelpunten, door het daartoe voorziene formulier in te vullen. Daarop

wordt hij uitgenodigd om naar gelang van de door de Vennootschap het meest geschikt geachte

technische middelen een profiel aan te maken. Indien er geen voor hem passende

verzamelpunt bestaat, kan de Ingeschreven Bezoeker beslissen om zich uit te schrijven volgens

de in artikel 16.4 vervatte modaliteiten. Indien hij echter beslist om zich niet uit te schrijven, blijft

zijn account actief en kan hij zich later in de verzamelpunt/Verzamelpunten van zijn keuze

inschrijven.

4

 1. Voor de Bezoekers toegankelijke diensten

7.1 De Gewone Bezoekers mogen uitsluitend surfen op de Site en

deze raadplegen volgens de modaliteiten die de Vennootschap het meest geschikt acht.

Behalve indien deze mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien op de Site, mogen de Gewone

Bezoekers in principe geen Inhoud zoals omschreven in artikel 11.1 erop publiceren.

7.2 De Ingeschreven Bezoekers mogen op de Site surfen, deze raadplegen, en in bepaalde

gevallen Inhoud publiceren zoals omschreven in artikel 11.1, volgens de modaliteiten die de

Vennootschap het meest geschikt acht.

 1. Voor de Gebruikers, met uitzondering van Bezoekers,

toegankelijke Diensten

8.1 Toegang tot de Verkopen

Elk verzamelpunt beschikt over een ruimte (hierna: de „Verkoopsruimte ” waarlangs de

Consumenten rechtstreeks hun bestellingen bij de Producenten doen (hierna: de „Bestellingen ”

en de prijs betalen. De verkoop van de Producten wordt dus rechtstreeks gesloten tussen de

Consumenten en de Producenten binnen de Verkoopsruimte van elke verzamelpunt. Het Lid

verbindt zich ertoe niet anders te handelen. Een verkoop die is verricht buiten de

Verkoopsruimte geldt als niet op de Site verricht en stelt de Beheerders volledig vrij van hun

aangegane verbintenissen in het kader van deze algemene voorwaarden en de bijzondere

voorwaarden. Een Verkoop wordt volgens de volgende etappes georganiseerd: De

Producenten moeten vooraf fiches hebben opgesteld met een samenvatting van de kenmerken

van hun Producten (hierna: de „Productenfiches ” en bepaald hebben onder welke voorwaarden

zij deze Producten wensen te verkopen, met name inzake de hoeveelheid en de prijs ervan

(hierna: het „Aanbod ”). Voorafgaand aan de Verkoop en gedurende de Verkoop selecteert de

Beheerder de Producten die zullen worden aangeboden, naar gelang van de aard van de

Verkoop die hij wenst te animeren. De dag (hierna: de „Dag van de Levering ”) en het

tijdsschema (hierna: het „Tijdsschema ”) waarop de verdeling van de Producten zal plaatsvinden

(hierna: de «Levering ») worden eveneens bepaald door de Beheerder. Hij brengt de

Producenten in kennis van de aanvaarde Aanbiedingen, de Dag van de Levering en het

Tijdsschema. Hij opent de Verkoop en informeert de Consumenten van het Verzamelpunt ten

laatste 24 uren voor de Levering. De Beheerder kan te allen tijde gedurende de Verkoop nieuwe

Aanbiedingen toevoegen. De Beheerder en de Producent kunnen eveneens te allen tijde

Aanbiedingen wijzigen of intrekken. Dergelijke wijzigingen of intrekkingen hebben echter geen

gevolgen voor de reeds vóór de wijziging of de intrekking geplaatste bestellingen door de

Consumenten. De Producent is onherroepelijk gebonden door de geplaatste bestellingen op zijn

5

Aanbiedingen en mag niet weigeren om deze uit te voeren, ongeacht

de reden ervan, met uitzondering van de volgende gevallen:

overmacht; niet beschikbaarheid van het Product, desgevallend

wordt de Producent uitgenodigd om de oorzaak of de reden te

vermelden in de Beheersinterface omschreven in artikel 11.3 van de bijzondere

gebruiksvoorwaarden voor Professionelen. De Verkoop wordt automatisch afgesloten ten

laatste om 50 uur voor de Dag van de Levering. Het wordt verduidelijkt dat de verkoop van

bepaalde Producten (bijvoorbeeld vlees of melkproducten) te allen tijde kan worden gesloten

om organisatorische redenen, redenen van beschikbaarheid van de Producten of om logistieke

redenen. Gedurende de openingsperiode van de Verkoop plaatsen de Consumenten hun

Bestellingen via de Verkoopsruimte, volgens de in artikel 8.2.2 omschreven voorwaarden. Na

sluiting van de Verkoop geeft de Vennootschap een digitale bestelbon af voor alle

Consumenten en Producenten (hierna: de „Bestelbon ”), waarin onder andere worden

samengevat:

Voor

elke Producent: de details van de Bestellingen per Lid, de totale prijs van de

Bestelling en de prijs per besteld Product, alsook de informatie in verband met de

levering (adres, contactgegevens, Dag van de Levering en Tijdsschema)

Voor

elk Lid: de details en de totale prijs van de Bestelling, de prijs per gekocht Product,

alsook de informatie inzake de levering (adres, contactgegevens, Dag van de Levering

en Tijdsschema). De Bestelbonnen worden door de Beheerder medegedeeld aan de

Consumenten en de Producenten via de verzending van een e mail aan het door hen

tijdens de inschrijving vermelde adres, ten laatste 6 uur voor de Levering. Bij annulering

van een Verkoop worden de Gebruikers via een e mail aan het door hen op de

inschrijving vermelde adres ingelicht. De betaling van de Bestelling en de levering en de

verdeling van de Producten gebeuren volgens de in de artikelen 8.2.3 en 8.2.4

voorziene modaliteiten.

8.2 Plaatsing van de Bestellingen

Om Bestellingen te plaatsen moet het Lid gedurende de periode dat de Verkoop geopend is de

Producten van zijn keuze selecteren op basis van de door de Producent uitgegeven

Aanbiedingen die daarna door de Beheerder werden geselecteerd. Het Lid heeft te allen tijde

zolang de Bestelling niet definitief werd gevalideerd (betaald) toegang tot de samenvatting van

het winkelmandje en hij kan eventuele fouten in de gekozen elementen corrigeren. Het Lid is

onherroepelijk gebonden door de definitief gevalideerde Bestellingen en kan ze nooit annuleren,

ongeacht de reden. Maar zolang de Verkoop niet is afgesloten, heeft het lid de mogelijkheid om

de Vennootschap zo snel mogelijk te contacteren en deze zal al het mogelijke doen om de

Bestelling te annuleren. Een Bestelling kan niet worden geannuleerd na sluiting van de

Verkoop. Evenzo kan geen enkele Bestelling worden geplaatst na deze sluiting. Ten laatste 6

uren voor de Levering ontvangt het lid van de Beheerder een bevestiging van de Bestelling

onder de vorm van de hierboven omschreven Bestelbon. De Vennootschap stelt aan het Lid

6

een technische tool ter beschikking waarmee de Bestellingen en de

historiek van de betalingen wordt samengevat. Deze tool is via de

Configuratiemodule toegankelijk.

8.3 Prijs en betaling a) Betalingsmechanisme

De Verkoopprijzen van de Producten worden in de Aanbiedingen geafficheerd onder de

exclusieve verantwoordelijkheid van de Producenten. Zij staan vermeld in euro’s, alle BTW

inbegrepen. De door de Producenten vastgestelde verkoopprijzen omvatten de aan de

Beheerder en aan de Vennootschap verschuldigde commissies zoals voorzien in artikel 9. Er

zal geen enkel prijssupplement in rekening worden gebracht voor de verdeling van de

Producten op de Dag van de Levering. De toepasselijke prijs is de prijs die geafficheerd is in het

Aanbod op het tijdstip waarop de Bestelling werd geplaatst. De volledige prijs van de Producten

is verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling. De prijs wordt online betaald per bankkaart via

de Betalingsdienst of elk evenredig op de Site aangeboden betalingsmiddel. Deze betaling moet

worden verricht voor de sluiting van de Verkoop, hoewel ze om organisatorische of logistieke

redenen, of om redenen van beschikbaarheid eerder kan worden verricht bij de verkoop van

bepaalde Producten. Een betalingsopdracht wordt onmiddellijk gegeven en de incassering vindt

bij de eerste levering na zes werkdagen en bij elke volgende levering na drie werkdagen plaats.

De Vennootschap moet een factuur opmaken op naam en voor rekening van de Producenten

voor alle verkopen die worden verricht na de validatie van de verdeling van de Producten door

de Beheerder overeenkomstig onderstaand artikel.

8.3. b) Elektronische Portefeuille van de Gebruiker

Voor de uitvoering van de Diensten en in het bijzonder de hierboven bedoelde betaling wordt

een Elektronische portefeuille, beheerd door de Betalingsdienst, aan het Lid toegewezen. Deze

Elektronische portefeuille is verbonden met de bankrekening waarmee het Lid zijn aankopen op

de Site betaalt. Wanneer het Lid een betaling verricht overeenkomstig de bovengenoemde

modaliteiten, verloopt het betalingsprocedé als volgt: Na de bestelling te hebben geplaatst,

wordt het Lid verzocht de betaling te verrichten volgens het onder punt a) voorziene

mechanisme. De automatisch incasso van het Lid vindt plaats voor het bedrag dat

overeenstemt met het totaalbedrag van de verrichte Bestellingen, eventueel onder aftrek van

het bedrag van niet geleverde Producten en statiegeld, ten laatste 6 dagen na de Levering en

na de validering van de Levering van de Producten door de Beheerder overeenkomstig

onderstaand artikel 8.2.4. Het van de bankrekening geïncasserde bedrag wordt vervolgens op

zijn Elektronische portefeuille gereserveerd, maar om redenen van snelheid kan de

bovenbedoelde som rechtstreeks worden overgeboekt op de Elektronische portefeuille van de

Producenten. Ten laatste 20 werkdagen na de Dag van de Levering wordt het genoemde

bedrag overgeboekt op de Elektronische portefeuille van de Producenten. De bedragen die

overeenstemmen met de aan de Beheerder en aan de Vennootschap verschuldigde

commissies worden vervolgens binnen dezelfde termijn geïnd en automatisch aan

laatstgenoemden uitgekeerd door de Betalingsdienst. In geval van annulering van de Verkoop

7

of bij niet levering van een Product, vindt de automatische incasso

van het Lid met het respectievelijke bedrag niet plaats. Indien de prijs

reeds is geïncasseerd, wordt het zo snel mogelijk terugbetaald. Deze

operaties worden automatisch verricht.

8.4 Levering van de Producten

De levering van de Producten gebeurt volgens de volgende modaliteiten:

 • Zij vindt rechtstreeks plaats tussen de Consumenten of hun Mandataris zoals

omschreven in artikel 8.2.5 en de Producenten op de door de Beheerder gekozen plaats

van Levering. Die laatste waakt over de beschikbaarheid van de plaats van Levering.

 • De Beheerder is aanwezig op de Dag van de Levering gedurende het Tijdschema en

controleert met alle Gebruikers de conformiteit van de Producten aan de hand van de

digitaal toegezonden Bestelbon die de Gebruikers zelf meenemen. Mits de Gebruiker

melding van foute levering maakt ten tijde van afhalen, wordt er automatisch vanuit

gegaan dat de levering conform de op de bestelbon vermelde producten is. In geval van

productwijzigingen wordt een alternatieve bon (de Leveringsbon) ter plekke opgesteld.

De Leveringsbon vermeldt desgevallend alle Producten die niet conform waren of niet

geleverd werden. Het Lid verbindt zich ertoe om de binnen de Verzamelpunten bestelde

Producten te aanvaarden, rechtstreeks van de Producenten op de Dag van de Levering

en gedurende het Tijdsschema. Hij verbindt zich bovendien ertoe om onmiddellijk ter

plaatse de conformiteit van de Producten met de Bestelbon te controleren in

aanwezigheid van de Beheerder. Het Lid mag een product dat conform de Bestelbon is

niet weigeren of teruggeven. Indien het Lid niet alle bestelde Producten ontvangt, moet

hij de Beheerder onmiddellijk op de hoogte brengen en wordt er een aparte

Leveringsbon opgesteld waar de Gebruiker voor tekent. Bijgevolg wordt het Lid niet

gedebiteerd of wordt desgevallend het bedrag van het/de niet geleverde product(en)

terugbetaald.

 • De Producenten verbinden zich ertoe om de Producten die niet overeenstemmen met de

Bestelbon terug te nemen, alsook de Producten die gedurende een Tijdsschema niet

door een Lid werden in ontvangst genomen. Het Lid heeft niet de mogelijkheid om de

terugbetaling of de levering op een latere datum van de bestelde Producten te vorderen

zonder ze in ontvangst te nemen. Dit wordt door het Lid uitdrukkelijk aanvaard.

 • Ten laatste 24 uur na de Levering moet de Beheerder de levering van de Producten

valideren en moet hij op de Site de informatie van de Leveringsbonnen ingeven en met

name melding maken van de niet geleverde, niet conforme of teruggegeven Producten,

in een vorm en met gebruikmaking van de technische middelen die de Vennootschap

het meest geschikt acht. Indien geen validatie plaatsvindt volgens de onderstaande

modaliteiten, geldt de Levering van de Producten zoals die besteld zijn volgens de

Bestelbonnen als gevalideerd door de Beheerder. Na de validatie van de levering van de

Producten worden de respectievelijke facturen opgemaakt, die aan de Consumenten en

de Producenten worden overgemaakt via een passend middel, alsook de

8

commissie facturen van de Vennootschap en van de

Beheerder, die worden verzonden naar laatstgenoemde en

naar de Producenten, via een passend middel.

8.5 Onderlinge hulp tussen de Ingeschreven Gebruikers

In het algemeen kan elke ingeschreven Gebruiker de andere Gebruikers die op de Site

ingeschreven zijn bijstaan, mits naleving van deze algemene voorwaarden alsook de bijzondere

voorwaarden, indien van toepassing. Deze Gebruiker erkent dat hij op vrijwillige basis

tussenkomt in een geest van solidariteit met de community. Hij verzaakt aan een vergoeding,

compensatie of schadeloosstelling.

8.6 Herroepingsrecht

 1. a) Ontbreken van een recht van herroeping voor de producten die snel slechter kunnen worden

of vervallen

Het Lid wordt ervan in kennis gesteld dat het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 6:230p

van het Burgerlijk Wetboek niet kan worden uitgeoefend inzake Producten die kunnen

verslechteren of snel vervallen.

 1. b) Op andere producten toepasselijk recht van herroeping

Wat betreft andere Producten dan de in punt a) bedoelde Producten beschikt het Lid over een

termijn van 14 dagen vanaf de levering van de bestelde Producten om te kunnen herroepen

zonder een motivering te moeten geven en zonder kosten andere dan de

terugverzendingskosten. Het Lid moet de Producent via de Beheerder in kennis stellen van zijn

beslissing tot herroeping door invulling van het herroepingsformulier en verzending ervan online

op de Site, of via de afgifte van een andere ondubbelzinnige verklaring aan de

Verantwoordelijke van de verzamelpunt waarin de wil wordt uitgedrukt om te herroepen, voor

afloop van de bovengenoemde termijn van 14 dagen. De Beheerder stelt de Producent

onverwijld in kennis van de herroeping. Bij kennisgeving van de herroeping via het

herroepingsformulier online op de Site, ontvangt de Beheerder rechtstreeks een kopie.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Gebruikers moet het Lid aan de Producent

alle producten die het voorwerp van de herroeping uitmaken teruggeven tijdens de Levering die

volgt op de uitoefening van dat recht, of ten laatste 14 dagen na zijn verklaring van herroeping.

De teruggave moet gebeuren via dezelfde verzamelpunt als deze van de Levering van de

Producten. Deze terugzendingskosten komen ten laste van het Lid. Binnen 14 dagen na de

uitoefening van het recht van herroeping wordt aan het Lid de totaliteit van de betaalde

bedragen voor de betrokken Producten terugbetaald via hetzelfde betalingsmiddel als hetgeen

dat door het Lid werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. Deze terugbetaling kan echter

worden uitgesteld totdat de Producten daadwerkelijk aan de Producent werden teruggegeven of

totdat het Lid een bewijs van de verzending van de Producten heeft gegeven.

9

8.7 Klachten

De Gebruiker verbindt zich ertoe om voor klachten in verband met de Producten en de

uitvoering van de Diensten uitsluitend een beroep te doen op de Beheerder. De Beheerder zal

de klacht naar gelang van het geval aan de Producenten en/of de Vennootschap overmaken. Er

zal zo spoedig mogelijk een antwoord worden geleverd.

 1. Gratis diensten voor de Bezoekers en de Consumenten

De Diensten worden voor de Bezoekers en de Consumenten gratis verstrekt, de

Verantwoordelijken van een Verzamelpunt en de Vennootschap worden betaald via een

commissie die door de Producenten wordt betaald. De Consumenten moeten dus uitsluitend de

prijs van hun bestellingen rechtstreeks aan de Producenten betalen overeenkomstig de in

artikel 8 vervatte modaliteiten.

 1. Financiële transacties

De financiële transacties in verband met de betaling van de Producten via de Site worden aan

de Betalingsdienst toevertrouwd. Deze is verantwoordelijk voor het goede verloop en de

veiligheid ervan. De financiële transacties betreffende de vergoeding van de commissies

bedoeld in artikel 9 worden eveneens toevertrouwd aan de Betalingsdienst met inachtneming

van de toepasselijke bancaire en financiële regelgeving. De Vennootschap komt niet

tussenbeide in deze transacties. Zij worden verricht onder de exclusieve verantwoordelijkheid

van de Betalingsdienst. De Vennootschap kent de bankgegevens van de Gebruikers niet.

 1. Verplichtingen van de Gebruikers betreffende de Inhoud

11.1 Onder “Inhoud ” wordt verstaan, de inhoud van om het even welke aard (redactioneel

grafisch, audio, audiovisueel of andere, inclusief de benaming en/of eventueel door de

Gebruiker gekozen afbeelding om hem op de Site te identificeren) die door een Gebruiker in het

kader van de Diensten wordt verspreid. De Inhoud omvat met name alle Aanbiedingen van de

Producenten, alsook alle uitlatingen en commentaren die via de Module Forum en Berichten

worden verspreid.

11.2 Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de Inhoud die hij via de Site kiest te

verspreiden. Hij garandeert aan de Vennootschap dat hij beschikt over alle vereiste rechten en

machtigingen voor de verspreiding van deze Inhoud. Hij garandeert dat deze Inhoud toegestaan

is, geen inbreuk pleegt op de openbare orde, goede zeden of rechten van derden, geen

wettelijke of reglementaire bepaling schendt, en meer algemeen, de burgerlijke of

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Vennootschap niet in het gedrang kan brengen. De

10

Gebruiker belooft dus dat hij de volgende zaken niet zal verspreiden,

zonder dat deze lijst exhaustief is: pornografische, obscene,

onbehoorlijke, choquerende of voor een familiaal publiek

onaangepaste, onterende, beledigende, gewelddadige, racistische,

xenofobe of revisionistische inhoud, onrechtmatige inhoud, inhoud die inbreuk maakt op het

imago van een derde, leugenachtige inhoud, bedrieglijke inhoud of inhoud die illegale

activiteiten voorstelt of bevordert, frauduleuze of bedrieglijke inhoud, inhoud die schadelijk is

voor computersystemen van derden (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz.), en

meer in het algemeen inhoud die de rechten van derden kan schenden of aan derden schade

kunnen betrokkenen op welke wijze en in welke vorm dan ook. In het algemeen moeten de

Gebruikers erover waken dat ze de gebruikelijke regels van gematigdheid, beleefdheid en

hartelijkheid in het kader van hun uitwisselingen respecteren.

 1. Verboden gedragingen

12.1 Het is strikt verboden om de Diensten voor de volgende doeleinden te gebruiken: de

uitoefening van illegale of frauduleuze activiteiten of activiteiten die de rechten of de veiligheid

van derden schenden inbreuk op de openbare orde of schending van de geldende wetten en

reglementen, inbraak in het computersysteem van een derde partij of een activiteit die het

computersysteem van een derde partij geheel of gedeeltelijk kan beschadigen, controleren,

verstoren of onderscheppen of de integriteit of de veiligheid ervan kan schenden, de

verzending van niet gevraagde e mails en/of prospectie of commerciële werving, manipulaties

om de referentie van een derde site te verbeteren, de verzameling en aggregatie van de

informatie op de Site zonder uitdrukkelijke toestemming gegeven door de Vennootschap,

bijstand bij van of het aanzetten tot enige vorm en op welke wijze dan ook, één of meer van de

hierboven beschreven handelingen en activiteiten, en meer algemeen alle praktijken die de

Diensten gebruiken voor andere doelstellingen dan deze waarvoor ze werden ontworpen.

12.2 Het is de Gebruikers strikt verboden om het concept, de technologieën of andere

bestanddelen van de Site af te leiden voor hun doeleinden of die van derden.

12.3 Zijn eveneens strikt verboden: (i) alle gedragingen die de continuïteit van de Diensten

kunnen onderbreken, vertragen of verhinderen, (ii) alle inbraken of poging tot indringing in

bedrijfssystemen, (iii) alle verduisteringen van de systeembronnen van de Site, (iv) alle

handelingen die een onevenredig zware belasting op de infrastructuur kunnen opleggen, (v) alle

inbreuken op de maatregelen van beveiliging en authenticatie, (vi) alle handelingen die de

rechten en financiële, commerciële of morele belangen van de Vennootschap of de gebruikers

van de website kunnen schaden, (vii) alle handelingen die erop gericht zijn reclame of

promotie berichten op de site te verwijderen, verstoppen of verplaatsen, en tot slot meer

algemeen (viii) alle schendingen van deze algemene voorwaarden.

11

12.4 Het is strikt verboden om volledig of gedeeltelijk de toegang tot

de Diensten van de Site te gelde te maken, te verkopen of in licentie

te geven. Hetzelfde geldt voor de informatie die er is gehuisvest of

gedeeld.

 1. Garantie van de Gebruiker

De Gebruiker vrijwaart de Vennootschap tegen alle klachten, bezwaren, handelingen en/of

eisen die de Vennootschap zou kunnen ondergaan op grond van de schending door de

Gebruiker van een verplichting of garantie op grond van deze algemene voorwaarden en/of

bijzondere voorwaarden, indien deze op hem van toepassing zijn. Hij verbindt zich ertoe om de

Vennootschap schadeloos stellen voor schade die deze zou lijden en haar alle kosten, lasten

en/of veroordelingen die ze zou kunnen moeten ondergaan op grond daarvan, terug te betalen.

 1. Sancties wegens tekortkomingen

14.1 Bij niet nakoming van één van de bepalingen van deze algemene en/of bijzondere

voorwaarden, indien deze van toepassing zijn op de betrokken Gebruiker, of meer algemeen, bij

inbreuk op de van kracht zijnde wetten en reglementen door een Gebruiker, behoudt de

Vennootschap zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen, en met name: (i)

opschorting van de toegang tot de Diensten voor de Gebruiker, dader van of deelnemer aan de

niet nakoming , (ii) de schrapping van de op de Site online gebrachte inhoud, (iii) op de Site alle

informatie publiceren die de Vennootschap nuttig acht, (iv) de betrokken autoriteit

waarschuwen, (v) een gerechtelijke vordering instellen.

14.2 Bij niet nakoming door de Gebruiker van een essentiële verplichting die voortvloeit uit deze

algemene voorwaarden, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang van deze

tot alle of een deel van de Diensten met onmiddellijke werking per brief of e mail op te zeggen.

De ontbinding wordt van rechtswege van kracht op de datum waarop de Vennootschap het

geschrift naar de Gebruiker heeft gestuurd overeenkomstig de onderhavige clausule. Zij

resulteert automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling in de schrapping van de

gebruikersaccount van de Gebruiker, onverminderd de eventueel andere genomen maatregelen

overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden.

 1. Aansprakelijkheid van de vennootschap

15.1 De Vennootschap komt tussenbeide als makelaar in zoverre zij aan de Gebruikers een

platform ter beschikking stelt, als ook tools en middelen waarmee een ontmoeting tussen de

Consumenten en de Producenten mogelijk wordt met het oog op het sluiten van een

verkoopovereenkomst tussen hen. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot de levering van deze

middelen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De Vennootschap handelt in

eigen naam en stelt geen enkele rechtshandeling in naam en voor rekening van de Gebruikers,

12

behalve de facturen die zijn uitgegeven op naam en voor rekening

van de Beheerders en de facturen die zijn uitgegeven op naam en

voor rekening van de Producenten, overeenkomstig de artikelen 9.2

en 14 van de bijzondere gebruiksvoorwaarden die specifiek gelden

voor Professionelen. De Vennootschap garandeert met name niet de goede werking van de

Verzamelpunten. Zij zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Beheerders. Zij garandeert

evenmin de uitvoering van de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de Consumenten en de

Producenten. Zij biedt voorts geen garantie aan de Beheerders of aan de Producenten inzake

de mogelijkheden of het cliëntenvolume. Evenmin is zij een garantie verschuldigd aan de

Beheerders en de Consumenten wat betreft het aantal en de verscheidenheid van de

Producenten. De Vennootschap maakt geen deel uit van de verkoopovereenkomst tussen de

Consumenten en de Producenten of van een andere overeenkomst die is gesloten tussen de

Gebruikers van de Site en, meer algemeen is de Vennootschap niet aansprakelijk voor de

problemen die zich kunnen voordoen bij de sluiting of de uitvoering van de overeenkomsten. De

Vennootschap is evenmin fysiek in het bezit van de via de Site verkochte Producten. Zij biedt

met name geen garantie betreffende de (i) conformiteit van de Aanbiedingen met de geldende

wetten en reglementen (ii) de conformiteit van de Producten, de verpakking en/of de etikettering

ervan met de wettelijke en reglementaire bepalingen (iii) de conformiteit van de levering van de

Producten met de contractuele bepalingen en het bestaan van eventuele verborgen gebreken,

(iv) risico’s in verband met het vervoer, de opslag, de bewaring en de afgifte van de Producten,

of nog (v) de naleving van de regels inzake hygiëne en onderhoud.

15.2 De Vennootschap heeft geen kennis van de door de Gebruikers in het kader van de

Diensten online gebrachte inhoud, die zij niet wijzigt, selecteert, nakijkt of controleert, en

waarvoor zij uitsluitend tussenkomt als verlener van herberging. Bijgevolg kan de Vennootschap

niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud waarvan derden de auteurs zijn en elke

eventuele klacht moet in de eerste plaats worden gericht aan de auteur van de betrokken

inhoud. De inhoud die aan een derde schade aanbrengt wordt aan de Vennootschap

meegedeeld en de Vennootschap behoudt zich het recht voor om de in artikel 14 omschreven

maatregelen te nemen.

15.3 De Diensten worden als dusdanig door de Vennootschap geleverd. De Vennootschap

garandeert met name niet aan de Gebruikers (i) dat de Diensten, die permanent gecontroleerd

worden om met name de performantie en de vooruitgang ervan te verhogen, volledig vrij zullen

zijn van fouten, gebreken of tekortkomingen, (ii) dat de Diensten, die standaarddiensten zijn en

geenszins aan één enkele gebruiker worden aangeboden op basis van zijn eigen persoonlijke

beperkingen, specifiek aan zijn behoeften zullen beantwoorden.

15.4 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om tijdelijk de toegang tot de Site te

onderbreken voor onderhoud. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke

problemen of onmogelijkheid van toegang tot de Site die worden veroorzaakt door externe

omstandigheden, overmacht, of nog te wijten zijn aan storingen in de

telecommunicatienetwerken.

13

 1. Duur van de Diensten, afmelding

16.1 Op de Diensten wordt voor een onbepaalde tijd ingetekend.

16.2 Het Lid kan te allen tijde beslissen om niet meer deel te nemen aan een verzamelpunt

en/of te wisselen via de Configuratiepagina. Het Lid dat niet langer deelneemt aan een

verzamelpunt verkrijgt zijn statuut van Ingeschreven Bezoeker terug.

16.3 Op dezelfde wijze wordt het Lid uitdrukkelijk geïnformeerd en aanvaardt hij dat het einde

van de overeenkomst tussen hemzelf en de Betalingsdienst, ongeacht de reden ervan,

automatisch en van rechtswege het einde betekent van zijn statuut als Lid, alsook de teruggave

aan hem van het statuut Ingeschreven Bezoeker. Bijgevolg kunnen de voor Consumenten

toegankelijke diensten niet volledig worden uitgevoerd omdat geen Professionele Elektronische

portefeuille meer bestaat.

16.4 In het algemeen kan de Ingeschreven Gebruiker zich te allen tijde uitschrijven van de Site

via zijn Configuratiepagina. De uitschrijving wordt dan onmiddellijk effectief. Zij resulteert in de

automatische schrapping van de account van de Gebruiker, die dan geen toegang meer heeft

tot de Diensten. De Bestellingen die de Gebruiker heeft geplaatst voor de afmelding worden

echter uitgevoerd. Voor bijkomende aanvragen betreffende de Bestellingen in uitvoering na

uitschrijving moet de Gebruiker zich via e mail wenden tot de Beheerder.

 1. Intellectuele eigendom

De systemen, computerprogramma’s, structuren, infrastructuren, gegevensbestanden en inhoud

van om het even welke aard (teksten, afbeeldingen, displays, muziek, logo’s, merken,

gegevensbanken, etc.) die door de Vennootschap worden geëxploiteerd binnen de Site, worden

beschermd door alle geldende eigendomsrechten of rechten van producenten van

gegevensbestanden. Demontage, decomplilatie, decriptering, extractie, hergebruik, reproductie,

en meer algemeen alle handelingen van volledige of gedeeltelijk reproductie, weergave,

verspreiding en gebruik van om het even welk van deze elementen zonder de toestemming van

de Vennootschap zijn strikt verboden en kunnen het voorwerp uitmaken van gerechtelijke

vervolging.

 1. Publiciteit

De Vennootschap behoudt zich de mogelijkheid voor om op pagina’s van de Site en in

mededelingen aan de Gebruikers publicitaire of promotionele berichten in te voegen in de vorm

en onder de voorwaarden waarover uitsluitend de Vennootschap oordeelt. Meer algemeen

14

verklaren de Gebruikers dat zij erover geïnformeerd zijn dat de

Vennootschap publiciteitsinhoud en promotie inhoud mag verspreiden

op de Site en in de mededelingen aan de Gebruikers. Deze inhoud

zal echter uitsluitend betrekking hebben op de Producenten, de

Verzamelpunten of de Vennootschap zelf, voor haar eigen promotie.

 1. Links en derde websites

De Vennootschap kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de technische

beschikbaarheid van de websites die door derden worden geëxploiteerd, inclusief eventuele

partners tot wie de Gebruikers via de Site toegang kunnen hebben. De Vennootschap loopt

geen aansprakelijkheid op wegens de inhoud, publiciteit, producten en/of diensten die op deze

derde sites beschikbaar zijn en er wordt aan herinnerd dat zij onderworpen zijn aan hun eigen

gebruiksvoorwaarden. De Vennootschap is evenmin verantwoordelijk voor de transacties die

zijn gesloten tussen de Gebruiker en een professionele adverteerder of handelaar, haar

eventuele partners inbegrepen, naar wie de Gebruiker via de Site werd georiënteerd. Zij is in

geen geval partij bij eventuele geschillen met deze derden betreffende met name de levering

van producten en/of diensten, de garanties, verklaringen en andere verbintenissen waartoe

deze derden gehouden zijn.

 1. Wijzigingen

20.1 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen

tijde te wijzigen.

20.2 De ingeschreven Gebruiker wordt via alle passende middelen in kennis gesteld van deze

wijzigingen. Indien hij de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaardt, moet hij zich van de

diensten uitschrijven volgens de in artikel 16.4 voorziene modaliteiten.

20.3 De gewijzigde algemene voorwaarden gelden onmiddellijk voor de Gewone Bezoekers die

de Diensten gebruiken na de inwerkingtreding ervan. De Gewone Bezoekers worden dus

verzocht regelmatig op de Site de laatste versie van de algemene voorwaarden te raadplegen.

20.4 Een Gebruiker die van de Diensten gebruik maakt na de inwerkingtreding van de

gewijzigde algemene voorwaarden wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De partijen komen

overeen dat in geval van betwisting over de geldigheid, de uitlegging en/of de uitvoering van

15

deze algemene voorwaarden, uitsluitend de rechtbanken van

Nederland bevoegd zullen zijn om erover te oordelen, met

uitzondering van dwingende procedureregels.

 1. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 02.07.2015.

16